ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

„სტარტაპ საქართველო" სს „საპარტნიორო ფონდის" მიერ დაფუძნდა. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს დამწყები ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებას საქართველოში.

„სტარტაპ საქართველო" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიქმნა. ის ეკონომიკური რეფორმის ნაწილია, რომელიც თავის მხრივ სამთავრობო 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენს.

პროგრამა ერთობლივად მომზადდა საპარტნიორო ფონდისა და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ და საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის №206 დადგენილებით დამტკიცდა.

მონაწილეობის პირობები

მონაწილეობის პირობები

პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა დაფინანსდეს ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით.„სტარტაპ საქართველო" პროექტების შერჩევის პროცესს წარმართავს კონკურსის წესით წინასწარ გაცხადებულ პერიოდში შესული განაცხადებიდან საუკეთესო პროექტების შერჩევისგზით.

„დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამა"-ში მონაწილეობის მსურველი (განმცხადებელი) უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

პროექტებს შეისწავლიან „სტარტაპ საქართველოს" და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს კვალიფიციური ანალიტიკოსები და მოწვეული ექსპერტები. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა პროექტის ინოვაციურობას, ბიზნეს-მდგრადობას და პერსპექტიულობას