შეავსეთ განაცხადი

პროექტის განმახორციელებელი იურიდიული პირი

ახალი
არსებული

პროექტის წარმდგენი

გუნდი
ფიზიკური პირი
*გავეცანი და ვეთანხმები "დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის" პირობებს

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016