შეავსეთ განაცხადი

პროექტის განმახორციელებელი იურიდიული პირი

ახალი
არსებული

პროექტის წარმდგენი

გუნდი
ფიზიკური პირი
*გავეცანი და ვეთანხმები "დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამის" პირობებს

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

Tbilisi, oqroyana, 0114 inovaciebis quCa #7

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016