2016-11-16

თამაშობანა

Zveli sabavSvo TamaSebis gacocxleba da popularizacia mozardebs Soris. Tbilisi,  nona sonRulaSvili - nino Ciqovani

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016