2016-11-16

მეფუტრკის სმს სასწორი

eleqtronuli mowyobilobebis warmoeba, romelic saSualebas aZlevs mefutkres miiRos sms-is saSualebiT informacia skis Sesaxeb: temperatura, tenianoba, Taflis moculoba. quTaisi,   ilia kublaSvili

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016