2016-11-16

სასარგებლო ნემატოდების წარმოება

proeqti iTvaliswinebs mcenareTa dacvis inovaciuri biologiuri organizmebis (nematoduri preparatis) warmoebas. Tbilisi,mariam CubiniSvili

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016