2019-05-13

ბახილების წარმოება

პროექტის დასახელება: ბახილების წარმოება

პროექტის შესახებ: პროექტი მიზნად ისახავს სანიტარული და ჰიგიენური დანიშნულების, ერთჯერადი გამოყენების, წყალ და მტვერ გამძლე ბახილების წარმოებას. აღნიშნული პროდუქტის წარმოების ინოვაციურობა განპირობებულია იმით, რომ დღეის მდგომარეობით ქვეყანაში მსგავსი სახის წარმოება არ არსებობს. რადგან მიმდინარე ეტაპზე ქვეყანაში მოიხმარება მხოლოდ იმპორტირებული ბახილები, აღნიშნული წარმოების შედეგად მოხდება მათი ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებული პროდუქციით ჩანაცვლება. კომპანიის მიზანია, შექმნას პროდუქტი, რომელიც ფასით და  ხარისხით მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას მოიპოვებს იმპორტირებულ საქონელთან შედარებით.

განხორციელების ადგილი: თბილისი

გუნდის წევრები ლევან ბაბიაშვილი; ირაკლი ხარებაშვილი; ერეკლე შკუბულიანი; სალომე ფხალაძე

პროექტის ჯამური  ბიუჯეტი: 109,000 ლარი

სტარტაპ საქართველოსინვესტიცია:  93,000 ლარი

 

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016