2016-10-18

ტრენინგის მეორე დღე

მარკეტინგიგაყიდვებისოცმედია და ბრენდინგი
ბიზნესის მოდელირება - ბიზნეს კანვას მოდელი
ბიზნესის მოდელირება - ღირებულებათა ჯაჭვის კანვასი (Value Proposition Canvas)

+995 32 2 03 31 23

INFO@STARTUP.GOV.GE (ს/ნ 404515468)

v. beriZis 6, Tbilisi 0108

startap saqarTvelo

inovaciuri biznes xelSewyobis programa

© 2016